This Girl Can – Victoria ਮੁਹੀਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

This Girl Can – Victoria ਮੁਹੀਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ  ਹੈ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਤੁਸ਼ਟ? ਸ਼ਾਂਤ? ਖੁਸ਼? ਉਰਜਾਵਾਨ? ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਦੇ ਵੀ,ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈI ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ I
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ‘ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ’
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 320,000 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨI 
ਕੋਈ  ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੱਭੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ)
ਦੂਸਰੀਆਂ-ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ)
This Girl Can – Victoria ਕੀ ਹੈ?
VicHealth ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਲਈ –, ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI
This Girl Can – Victoria (ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਵਿਕਟੋਰੀਆ)  ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸੈਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਤੈਰਾਕੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ!

ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ?
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨI
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ  ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ)
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈI ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈI
ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈI ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਗੇI
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਵਿਕਟੋਰੀਆ/ This Girl Can – Victoria ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਏਗੀ!
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ
ਉਹ ਪੇਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਥਲੀਟ, ਮੌਡਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹਨI
ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ  ਤੋਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ  ਹਨI ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਣਤ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਹੈI
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨI
ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ  ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ!
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ)
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ‘ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਲਫੀ’ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ.
ਸਾਡੀ ਇਸ This Girl Can – Victoria ਕਮਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ:
ਫੇਸਬੁੱਕ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ
ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 
* VicHealth ਇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈI